Stowarzyszenie FAIR IS

Misja stowarzyszenia FAIR IS i nasze cele

 ceGłównym celem Stowarzyszenia jest działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i nastolatek i dzieci oraz innych osób dotkniętych przemocą, w tym przemocą seksualną, fizyczną, ekonomiczną, w miejscu pracy. Oraz rozwojem osobistym tych osób.

Cele stowarzyszenia

 • Działanie na rzecz praw kobiet jako praw człowieka
 • Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i nastolatek, a także handlowi ludźmi.
 • Wspieranie rozwoju kobiet,
 • Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci
 • Aktywizacja zawodowa kobiet
 • Propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym
 • Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno–kulturalnych i artystycznych,
 • Podejmowanie działań sportowych propagujących walkę z wszelką przemocą
 • Upowszechnianie działań kulturotwórczych i artystycznych uwrażliwiających na problematykę płci,
 • Działalność w obszarze pomocy społecznej, rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii
 • Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania
 • Prowadzenie działalności wydawniczej tematycznie związanej z celami stowarzyszenia oraz produkcji audiowizualnych,
 • Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 • Propagowanie wiedzy i świadomości szeroko pojętej profilaktyki przemocy i gwałtów
 • Organizacja szkoleń, spotkań, warsztatów, eventów, oraz wydarzeń związanych z szerzeniem wiedzy na temat rodzajów przemocy i metod zapobiegania im, dla osób prywatnych oraz instytucji
 • Niefinansowa pomoc publiczna oraz indywidualna dla ofiar przemocy
 • Organizacja zbiórek, oraz pozyskiwanie funduszy, wszystkimi dostępnymi prawnie drogami, na cele statutowe
 • Organizacja bezpłatnych szkoleń prewencji przemocy i gwałtów
 • Wspieranie rozbudowy sieci monitoringów w miejscach użyteczności publicznej
 • Wspieranie rozbudowy i doszkalania specjalistów w ośrodkach pomocy ofiarom przemocy
 • Współpraca z innymi organizacjami użytku publicznego, rządowymi oraz pozarządowymi
 • Zatrudnienie pedagogów i psychologów do prowadzenie programów profilaktycznych oraz terapeutycznych dla ofiar przemocy.


Jak FAIR IS realizuje swoje cele

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatne
 
2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:
 • Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań, szkoleń, eventów edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych
 • Organizowanie wsparcia psychologicznego dla kobiet i nastolatek,
 • Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i dziewczynek,
 • Współpracę z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami samorządowymi i państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu w zakresie określonym w celach działalności Stowarzyszenia,
 • Zamieszczanie informacji o działalności Stowarzyszenia w internecie,
 • Doradztwo i pomoc organizacyjno–ekonomiczną oraz szkolenie członkiń i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 • Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
 • Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy doradczej, terapeutycznej oraz wsparcia niefinansowego
 • Organizowanie obozów i wyjazdów edukacyjnych i wzmacniających dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą 
 • Organizowanie obozów i wyjazdów edukacyjnych prewencyjnych dla kobiet i nastolatek
 • Organizowanie szkoleń, warsztatów i prelekcji z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet
 • Działalność wydawnicza w zakresie zgodnym ze statutem stowarzyszenia
 • Opracowanie i wprowadzenie programu zwiększającego bezpieczeństwo oraz w zakresie prewencji przemocy wobec dzieci w wieku 3-13 lat BezpiecznaJaKID

Licznik gości

 • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl     Budowa i prowadzenie FloWish